Voorwaarden

Huisregels

1. Dienstverlening Maakdestad
De ‘Maakdestad’ website is een open forum, een ontmoetings-, uitwisselings- en werkruimte voor Antwerpenaren die mee willen denken en werken aan een betere stad. Maakdestad maakt communicatie mogelijk tussen inwoners, VZW’s, voorzieningen, organisaties, instellingen, politiek en bestuur over uitdagingen die men wil aangaan om de stad te verbeteren. Deze uitdagingen kunnen gaan over thema’s als veiligheid, onderwijs, zorg, stadsvernieuwing etc. Maakdestad kan geen verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van www.maakdestad.be .

2. Account
2.1 Om gebruik te kunnen maken van Maakdestad, post u een uitdaging of oplossing en creërt daarmee een eigen account (combinatie van uitdaging of oplossing, e-mailadres en een wachtwoord). Maakdestad kan bij overtreding van de huisregels besluiten om het account te verwijderen.
2.2 U staat er jegens Maakdestad voor in dat de informatie die u aan Maakdestad verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van deze website.
2.3 Als u jonger bent dan zestien (16) jaar, hebt u voor het doen van meldingen op Maakdestad toestemming nodig van uw ouder en voogd. Indien u uw aanmelding verstuurt en accepteert, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming heeft van uw ouders of voogd voor het doen van een melding/aanmaken van een account.
2.4 U mag geen account aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven.
2.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot Maakdestad met behulp van uw account.
U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
2.6 U mag op elk gewenst moment uw account beëindigen via het versturen van een e-mail naar info(at)maakdestad.be onder vermelding van 'Afmelding' en uw naam en e-mailadres. De geposte uitdagingen en oplossingen zullen echter gepubliceerd blijven.

3. Gebruik van de Website
3.1 Het gebruik van Maakdestad is alleen toegestaan indien u gerechtigd bent, dat wil zeggen dat u:
- formele toestemming heeft en wachtwoordeigenaar bent,
- ouder bent dan 16 jaar of jonger (met toestemming van ouder/voogd), en
- dat u handelt in overeenstemming met deze huisregels en de disclaimer op deze website.
3.2. De activiteiten die u verricht in het kader van Maakdestad mogen niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van Maakdestad of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Maakdestad te omzeilen;
(v) een commercieel karakter hebben, tenzij Maakdestad hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Maakdestad en/of een derde.

4. Verboden content
4.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die u niet ter beschikking mag stellen via Maakdestad (het eindoordeel in deze ligt bij het team van Maakdestad):
(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van Maakdestad in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Maakdestad of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie worden opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maakdestad commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

5. Advertenties
Advertenties zijn niet toegestaan op Maakdestad.

6. Kennisgeving onrechtmatige content
6.1 Als u van mening bent dat een gebruiker van Maakdestad inbreuk pleegt op uw rechten of deze huisregels overtreedt, verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail aan info(at)maakdestad.be . Wij zullen de melding onderzoeken en een oplossing voorstellen. Deze kennisgeving dient:
(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Maakdestad;
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten en waarom dat zo is;
(iii) contactinformatie te bevatten waar Maakdestad contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat u de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
(v) te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
(vi) - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.
6.2 Maakdestad heeft het recht om de kennisgeving door te sturen aan de persoon (personen) of onderneming die verantwoordelijk is voor de inhoud/content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
6.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de inhoud/content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Maakdestad worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
6.4 Maakdestad kan een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in België, welke aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
6.5 Maakdestad zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft. Wel is het team bereid tot bemiddeling.

7. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
7.1 Het opzeggen van een Maakdestad-account kan per direct. Geposte uitdagingen en oplossingen blijven echter wel gewoon gepubliceerd. Op verzoek van de accounteigenaar kan een post echter worden verwijderd. Daarvoor neemt u contact op met het team door een e-mail te sturen naar info(at)maakdestad.be.

7.2. Ook het team van Maakdestad kan een account afsluiten indien:
(i) u handelt in strijd met deze huisregels, of
(ii) we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uw zelf, aan andere gebruikers of aan Maakdestad kunnen toebrengen.
Maakdestad is hiervoor niet aansprakelijk.
7.3 Maakdestad garandeert niet dat de dienst van Maakdestad te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.


Formele afspraken Maakdestad

De organisatie van Maakdestad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die deelname aan Maakdestad kan opleveren. Wij verwijzen naar de Disclaimer op deze website.

Bovenstaande Huisregels zijn opgesteld om het gebruik van Maakdestad zo goed mogelijk te regelen en te laten verlopen. Men dient hiervan kennis te nemen voordat men een account aanmaakt, uitdaging of oplossing meldt of op een voornoemde items reageert.

Maakdestad stelt alles in het werk om het systeem optimaal te laten werken. U kunt knelpunten en aandachtspunten per e-mail melden via info(at)maakdestad.be .

 

Het Maakdestad - team

Antwerpen, 1 april 2012